Gio Ponti. Art Edition 지오폰티 아트에디션
4,900,000원

* 1000부 한정인 Gio Ponti 도서, Ponti의 4가지 프린트, Molteni&C 제작의 커피 테이블이 포함되어있습니다. 


저자:Salvatore Licitra , Stefano Casciani , Lisa Licitra Ponti , Brian Kish , Fabio Marino
역자:Karl Kolbitz
구분:원서
발행일:2021년 05월 19일
정가:4,900,000원
페이지:572 p
ISBN:978-3-8365-8365-7
판형:360×360
출판사:TASCHEN